| Print |

Geschiedenis van 1958 tot en met 2008

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze vereniging is deze beschrijving gemaakt. De gegevens zijn verkregen uit notulen van vergaderingen, financiële stukken en overlevering. Wij hebben echter niet de pretentie volledig te zijn, vooral door het ontbreken van gegevens uit de eerste jaren.
Op 1 januari 2008, bij het begin van ons jubileumjaar, telde onze vereniging 50 leden. Hiervan waren 42 leden tevens opgeleid tot AED bediener.
Het bestuur bestond uit:  
de dames J. Fabian, en N. Mak, en de heren J. van den Camp, W. Claessen en K. Langeveld.
De instructeurs waren: Mevr. M. Vullers en de heren J. Christiaans en P. Selbach.
Ereleden de heren J. Christiaans, B. Custers, M. Dassen en F. Evers.
Onze herhalingslessen vinden al 50 jaar plaats op de laatste donderdag van de maand m.u.v. de maanden juli, augustus en december en sinds de renovatie vanaf  januari 2005 in het  gemeenschapshuis Amyerhoof dan wel op locatie.

HET ONTSTAAN
In het kader van de activiteiten Bescherming Burgerbevolking, werd door Dr. Stoops in Amby gestart met een opleiding voor EHBO. Op 16 juni 1953 slaagden de eerste kandidaten. Voor zover bekend waren dit: het echtpaar Paris, het echtpaar Rikaart, de dames Dea Evers en Mia Hanssen en de heren Louis de Bie, Jean Huntjens, Jules Loyens en Sjeng  Mullers.Het eerste bestuur werd gevormd door de heer L. de Bie (voorzitter), Mevrouw R. Rikaart-Joanknecht (penningmeester) en de heer J. Muurmans (snel opgevolgd door) de heer J. Loyens (penningmeester).Van die eerste jaren van onze vereniging is weinig bekend. Wel bekend is dat de vereniging, op initiatief van de heer F. Evers, op 24 april 1958 ingeschreven is in het verenigingregister van de Kamer van Koophandel en sindsdien aangesloten is bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken.

HUISVESTING
Onderdak werd achtereenvolgens gevonden in de Raadzaal van het gemeentehuis van Amby, de Paardenstal van de politiekazerne, het Patronaat (het huidige scoutinggebouw), Huize Severen, vervolgens in het Groene Kruis gebouw om na een kort verblijf in het Bejaardenhuis en de Basisschool in 1992 onderdak te vinden in de Verpleegkliniek de Zevenbronnen. In 2005 werd verhuisd naar het gemeenschapshuis Amyerhoof.

OPLEIDINGSPROGRAMMA
In 1981 is het opleidingsprogramma voor Eerstehulpverlener uitgebreid met het reanimeren. Reanimeren is adequaat optreden bij een hartstilstand.
Een nieuwe ontwikkeling op dit terrein is de AED, een Automatisch Externe Defibrillator.
Een AED is een handzaam apparaat dat kan worden gebruikt als het hart van een patiënt fibrilleert (fladderen), een hartritmestoornis waarbij de hartspieren ongecoördineerd samentrekken. Bij defibrillatie – het opheffen van het “fladderen” – wordt geprobeerd met elektrische impulsen het hart weer in een goed ritme te krijgen.
Mede dankzij de medewerking van het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Amyerhoof is in het gemeenschapshuis, een van de drukst bezochte plaatsen in Amby, op 14 januari 2007 de eerste AED in Amby officieel in gebruik genomen.

OPTREDEN NAAR BUITEN
De activiteiten van de vereniging beperkt zich niet alleen tot de leden. Zowel in het verleden als in het heden zijn en worden voor belangstellenden aangepaste opleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten  verzorgt. Om er enkele te noemen: ruim 15 jaar zijn door ons op meerdere basisscholen jeugdopleidingen verzorgd. Na het verlaten van de basisschool boden wij aan de jeugd de gelegenheid een vervolg cursus te volgen. In het verleden zijn ook cursussen verzorgd voor leden van Scouting Amby. Voor bewoners van de Gezinsvervangende huizen werd een aangepaste EHBO cursus aangeboden.
In 2006 en 2007 zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de overblijfmoeders van de basisschool in Amby
In 2006 is ook begonnen met het opleiden van niet EHBO‘ers tot AED bediener. Ook bij evenementen binnen Amby ziet u regelmatig dat er EHBO’ers aanwezig zijn. Wat voor de organisatie een geruststellende gedachte is.

FINANCIËN
Een hoofdstuk wat zeker niet onderbelicht mag blijven zijn de financiën.
Het opleiden van en het organiseren van herhalingslessen voor EHBO’ers, de aanschaf van materialen en hulpmiddelen, kortom het voldoen aan onze doelstelling kost handenvol geld.
Hoe komt een EHBO vereniging aan zijn noodzakelijke financiën?

Naast de contributie van de leden werd vanaf de oprichting de z.g. “pleisteractie” gehouden. “Pleisteractie” genoemd, omdat je een pleister kreeg als je iets in de collectebus deed. De eerste jaren was dit een kerkdeur collecte, later een huis aan huis actie.
Door het teruglopend aantal leden en daarmee samenhangend aantal beschikbare collectanten moest in 2000 helaas gestopt worden met deze actie. Verder heeft onze vereniging een aantal jaren kienavonden georganiseerd.
Daarnaast ontving de verenging van de gemeente Amby subsidie, die na de annexatie in 1971, overgenomen werd door de gemeente Maastricht. In 1986 stopte de gemeente Maastricht met het subsidiëren van EHBO verenigingen. Al onze pogingen om tot hervatting van de subsidiëring te komen leiden tot niets. Met uitzondering van een eenmalige waarderingssubsidie in 1998 voor de aanschaf van het Oranje Kruisboekje 23e druk. Dit in het kader van ons 40 jarig jubileum.
Gelukkig zagen andere bronnen wel het belang van goed opgeleide EHBO’ers voor de gemeenschap Amby in, en waren genegen onze vereniging financieel te ondersteunen.
Hierbij moet op de eerste plaats genoemd worden het Dr. Stoopsfonds maar direct gevolgd door de Stichting Steunfonds Gezondheidszorg en Welzijn Amby. Zonder deze twee subsidie verstrekkende fondsen was het onmogelijk geweest aan onze doelstelling te voldoen.
Maar ook onze particuliere sponsoren mogen we zeker in dit financiële hoofdstuk niet vergeten.

PERSONEN VAN VERDIENSTEN
Niet onvermeld moge blijven de verdiensten van een aantal personen die veel voor onze vereniging betekend hebben en nog betekenen. Als eerste moet natuurlijk genoemd worden onze oprichter Dr. Stoops die vanaf het begin tot aan zijn dood in 1993 artsdocent van onze vereniging is geweest. Dr. Stoops was niet alleen artsdocent maar stond de vereniging ook met raad en (financiële)daad terzijde.
Tot erelid werd benoemd; in 1986 de heer F. Evers wegens zijn vele verdiensten als bestuurslid, in 1999 de heer B. Custers die gedurende meer dan 15 jaar de jeugdopleidingen voor zijn rekening nam en in 2001 bij zijn afscheid de heer M. Dassen vanwege 20 jaar bestuurslidmaatschap waarvan 15 jaar als secretaris. In 2003 werd de heer J. Christiaans, benoemd tot erelid. De heer Christiaans is vanaf 1958 tot 2006, toen zijn gezondheid het niet meer toeliet, kaderinstructeur (praktijkoefeningen) geweest van onze vereniging. Nog steeds bezoekt de heer Christiaans onze oefenavonden en staat ons, zo nodig, met raad en daad terzijde. Op deze plaats mag zeker ook niet onvermeld blijven de verdiensten van de heer P. Selbach al meer dan 30 jaar (vanaf 1977) actief als kaderinstructeur.

TOT BESLUIT
Er gebeuren overal ongelukken. En ze gebeuren altijd onverwacht. Thuis valt iemand van de trap, er wordt iemand aangereden, ’n kind staat op het punt te verdrinken. Die ongevallen gebeuren, iedere dag weer opnieuw, overal. ’n Hartstilstand….en er zijn miljoenen Nederlanders die niet weten wat ze moeten doen. Met drommen staan ze om het slachtoffer, alleen maar te kijken.
Dan is het goed als er een EHBO’er in de buurt is. Hij/zij heeft immers geleerd eerste hulp te verlenen. Want nog vóór de komst van een arts kan een EHBO’er al de eerste helpende hand bieden. Vaak is het de reddende hand: duizenden mensen danken hun leven aan de snelle persoonlijke inzet van de EHBO’er. Daarom is het goed dat er een EHBO bestaat.
Nu in Amby al gedurende 50 jaar.
50 jaar waarin veel tot stand is gekomen. Denk maar eens aan de vele, vele Ambynezen jong en oud en niet Ambynezen die tot eerste hulp verleners opgeleid zijn. Aan de vele activiteiten in de gemeenschap Amby waarbij de EHBO aanwezig was om ingeval van nood te kunnen helpen. De jongste uitdaging die de vereniging is aangegaan is het AED project. Het streven is om op een aantal toegankelijke plaatsen in Amby een AED aanwezig te doen zijn. Maar met een AED alleen ben je er nog niet. Daarom zijn wij ook begonnen met het opleiden van niet EHBO’ers tot AED bediener.

EHBO vereniging Dr. Stoops streeft er nog steeds naar de droom van Dr. Stoops, zoals hij die verwoordde bij het 25 jarig jubileum, waar te maken.

 

“Minstens in ieder huis één EHBO’er met de aantekening reanimatie”.

 

Dank aan iedereen die op welke wijze dan ook in de afgelopen 50 jaar meegeholpen heeft de droom van Dr. Stoops proberen te realiseren.

Wiel Claessen
erevoorzitter